Algemene voorwaarden

KVK-nummer: 75065487
BTW-nummer: 860127874

De opdrachtgever zorgt voor tijdige en adequate informatie die nodig is voor de realisatie van een opdracht.

 

De voortgang van het project wordt gezamenlijk bewaakt door de opdrachtgever en Incompany Fit.

 

De uitvoering van de activiteiten zullen worden gedaan door IncompanyFit of partners van Incompany Fit.

 

De opdrachtnemer verplicht zich tot het nakomen van deze afspraken tenzij er sprake is van overmacht. In dat geval wordt er in overleg gezocht naar een oplossing. Indien de opdrachtnemer een activiteit annuleert er geen overleg heeft plaatsgevonden, vervalt de prestatieverplichting van die activiteit voor Incompany Fit.

 

Deelnemers zijn tijdens de activiteiten zelf verantwoordelijk. Incompany Fit doet er alles aan om veilig te kunnen meedoen en draagt geen aansprakelijkheid indien medewerkers blessures of lichamelijk letsel oplopen.

 

Alle door ons genoemde bedragen zijn exclusief BTW en eventuele andere door de overheid te nemen opslagen. IncompanyFit hanteert de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Facturen worden in PDF-formaat via e-mail verstuurd.

 

De opdrachtnemer erkent en stemt ermee in dat alle eigendomsrechten, trademarks, handelsnamen, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten, gebruikt en impliciet aanwezig in het traject of enig ander dienst aangeboden bij dit project, het exclusieve eigendom van Incompany Fit zijn en zullen blijven.

 

Foto’s die in opdracht van de opdrachtgever worden gemaakt, mogen door Incompany Fit worden ingezet voor eigen gebruik conform de AVG.

 

De opdrachtgever zal geen activiteiten ondernemen tijdens of na het beëindigen van de overeenkomst die strijdig zijn met de eigendomsrechten van Incompany Fit.

 

De opdrachtgever zal geen toestemming aan derden verlenen om gebruik te maken van Incompany Fit diensten en eigendomsrechten anders dan volgens deze overeenkomst.

 

De totale aansprakelijkheid van Incompany Fit voor enig werk uitgevoerd volgens deze overeenkomst zal beperkt worden tot het totaalbedrag van de betalingen door de opdrachtgever aan Incompany Fit gedurende de twaalf maanden direct voorafgaand aan de dag van melding door de opdrachtgever aan Incompany Fit van de mogelijke claim voor geleden schade.

 

Na akkoord op een opdracht heeft Incompany Fit het recht om het project als referentie te vermelden in externe communicatiemiddelen, zoals op de website en LinkedIn.